مرور برچسب

هنر دوره ساساني

تاريخ به زبان هنر / نگاهي به كتاب هنر دوره ساساني

نويسنده: احمد تهوري هنرمندان بر اين اعتقادند که معماري يک زبان است. زباني که در هر دوره تاريخي گويشوران آن دوره به وسيله آن مقصود و خواسته و آرمان هاي خود را به آيندگان منتقل مي کنند. کتاب «هنر دوره ساساني» سعي آن دارد با ارائه تصويري از…